ମଜାଦାର Emoji Puzzle,ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବୁଢିଆଣୀ ଓ ଏକ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଅଟେ,ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ତେବେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଉତ୍ତର ଦିୟନ୍ତୁ

ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ।ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁର ନାମ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହିବାକୁ ହେବ।୧:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ କାନ ଓ କିଛି ଚଣାର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଗଛର ନାମ ଅଟେ।ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଞ୍ଚନା।

୨:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଚାବି ଓ ଏକ ଇଁରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭିର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଫଳର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କିଭି।

୩:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବୁଢିଆଣୀ ଓ ଏକ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ।

୪:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ମିଠା ଓ ଚାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଝିଅର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଇଟି।

୫:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଟଙ୍କା ଓ ଏକ ଗଛର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଗଛର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ।

୬:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ମହୁମାଛି ଓ ଏକ ପିନର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ପିଲାର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପିନ।

୭:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପାଞ୍ଚର ଓ ଏକ ତାରାର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଚକୋଲେଟର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର।

୮:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଘର ଓ ଏକ ଫୁଲ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଉସଫୁଲ।

୧୦:- ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁ ଝିଅର ନାମ ଅଟେ।
ଉତ୍ତର:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *